WEBSITE Lỗi có thể upload Shell

hãy liên hệ bên Code

# Sữa chữa.

Hạn chế không cho update File PHP Trang admin có thể bypass dễ dàng
By
SJC

#