Mô hình tiên phong dạy tiếng Anh và Kỹ năng kinh doanh online thay thế lớp học thực !

Khám phá ngay>>>

 

Năm bí mật thành công trong kinh doanh - Richard Branson

Doanh nhân được ca ngợi và là nguời sáng lậpTập đoàn Virgin chia sẻ những bí quyết khởi nghiệp.

 

Richard Branson: Five Secrets to Business Success

 

The celebrated entrepreneur and founder of the Virgin Group offers his tips for starting out.


I am often asked if I have found a secret – or at least a consistent question – to successfully building businesses over my career.

 


So I’ve spent some time thinking about what characterizes so many of Virgin’s successful ventures and, importantly, what went wrong when we did not get it right. Reflecting across 40 years I have come up with five “secrets.”

Doanh nhân được ca ngợi và là nguời sáng lậpTập đoàn Virgin chia sẻ những bí quyết khởi nghiệp.


Tôi thường được hỏi về những bí quyết – hoặc chí ít cũng là câu hỏi được hỏi đi hỏi lại: cách xây dựng kinh doanh thành công trong cuộc đời tôi.


Do đó, tôi dành thời gian suy nghĩ điều gì đã tạo nên sự thành công trong các thương vụ Virgin, và quan trọng hơn cả, điều tồi tệ gì đã xảy ra khi chúng tôi làm không đúng. Trải qua 40 năm kinh nghiệm tôi rút ra được năm “bí quyết”.

 

No. 1: Enjoy What You Are Doing.


Because starting a business is a huge amount of hard work, requiring a great deal of time, you had better enjoy it. When I started Virgin from a basement flat in West London, I did not set out to build a business empire. I set out to create something I enjoyed that would pay the bills.

 

 


There was no great plan or strategy. The name itself was thought up on the hoof. One night some friends and I were chatting over a few drinks and decided to call our group Virgin, as we were all new to business. The name stuck and had a certain ring to it.

 

 


For me, building a business is all about doing something to be proud of, bringing talented people together and creating something that’s going to make a real difference to other people’s lives.

 

 

A businesswoman or a businessman is not unlike an artist. What you have when you start a company is a blank canvas; you have to fill it. Just as a good artist has to get every single detail right on that canvas, a businessman or businesswoman has to get every single little thing right when first setting up in business in order to succeed. However, unlike a work of art, the business is never finished. It constantly evolves.

 

 


If a businessperson sets out to make a real difference to other people’s lives, and achieves that, he or she will be able to pay the bills and have a successful business to boot.

Thứ nhất: Yêu thích những gì bạn đang làm


Bởi vì việc khởi nghiệp kinh doanh là một khối lượng công việc khổng lồ đầy khó khăn, đòi hỏi đầu tư rất nhiều thời gian, do đó tốt hơn là bạn hãy yêu thích việc đó. Khi tôi bắt đầu Virgin trong một căn hộ chung cư tại Miền Tây Luân Đôn, tôi không đặt ra mục tiêu là xây dựng đế chế kinh doanh. Tôi chỉ muốn tạo ra những gì tôi yêu thích và có thể kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống.

Không có một chiến lược hay kế hoạch vĩ đại nào cả. Tên gọi được nghĩ ra dựa theo chính nguồn gốc của nó. Trong một buổi tối, khi tôi và nhóm bạn trò chuyện và uống  rượu, chúng tôi quyết định đặt tên là Virgin, vì tất cả chúng tôi đều mới làm kinh doanh. Cái tên được định ra và gắn liền với một hành trình xung quanh nó.
 
Đối với tôi, xây dựng một doanh nghiệp là làm tất cả mọi việc để được tự hào, tập hợp tất cả những người tài giỏi lại và tạo ra một cái gì đó có thể mang đến khác biệt thật sự cho cuộc sống của người khác.Một doanh nhân dù là nam hay nữ cũng tương tự một nghệ nhân. Những gì bạn có khi bắt đầu kinh doanh là một tấm vải trắng; bạn phải phủ kín nó. Chỉ khác là, một nghệ nhân giỏi vẽ từng chi tiết chính xác lên tấm vải, còn một người doanh nhân phải vẽ từng chi tiết nhỏ đúng đắn trong lần đầu tiên kinh doanh để đạt được thành công. Tuy nhiên, không như công việc của nghệ nhân, kinh doanh không bao giờ hoàn tất. Nó liên tục phát triển.


Nếu một doanh nhân tạo ra được sự khác biệt thật sự cho cuộc sống của người khác, và kết quả là, họ có thể trang trải cuộc sống và có được một doanh nghiệp thành công để vươn tới.

No. 2: Create Something That Stands Out.


Whether you have a product, a service or a brand, it is not easy to start a company and to survive and thrive in the modern world. In fact, you’ve got to do something radically different to make a mark today.


Look at the most successful businesses of the past 20 years. Microsoft, Google or Apple, for example, shook up a sector by doing something that hadn’t ever been done and by continually innovating. They are now among the dominant forces.

 

Thứ Hai: Tạo ra điều gì nổi bật


Bất kỳ bạn có một sản phẩm, dịch vụ hoặc thương hiệu, thật không dễ để bắt đầu công ty, tồn tại và phát triển trong thế giới hiện nay. Thực tế là, bạn phải làm nhiều điều thật sự khác biệt để ghi dấu ấn.

Hãy nhìn vào các doanh nghiệp thành công nhất trong vòng 20 năm qua. Ví dụ, Microsoft, Google hay Apple, khuấy động một lĩnh vực nào đó bằng một vài việc chưa từng được làm và không ngừng đổi mới. Bây giờ họ trở thành một những tổ chức chi phối được thị trường.

No. 3: Create Something That Everybody Who Works for You is Really Proud of.


Businesses generally consist of a group of people, and they are your biggest assets.

Thứ 3: Tạo ra những điều khiến nhân viên phải tự hào.


Doanh nghiệp nhìn chung là sự tập hợp của một nhóm người và chính những nhóm người đó là tài sản quí giá nhất của doanh nghiệp
 

No. 4: Be a Good Leader.


As a leader you have to be a really good listener. You need to know your own mind but there is no point in imposing your views on others without some debate. No one has a monopoly on good ideas or good advice.

 

 


Get out there, listen to people, draw people out and learn from them. As a leader you’ve also got to be extremely good at praising people. Never openly criticize people; never lose your temper, and always lavish praise on your colleagues for a job well done.People flourish if they’re praised. Usually they don’t need to be told when they’ve done wrong because most of the time they know it. If somebody is not working out, don’t automatically throw him or her out of the company. A company should genuinely be a family. So see if there’s another job within the company that suits them better. On most occasions you’ll find something for every single kind of personality.

Thứ 4: Là một nhà lãnh đạo giỏi


Là một nhà lãnh đạo, bạn sẽ phải là người giỏi trong việc lắng nghe người khác. Bạn phải có lập trường riêng của mình, nhưng điều này không có nghĩa là bạn áp đặt quan điểm lên người khác mà không có bất kỳ sự tranh luận nào. Không một ai có sự độc quyền về những ý tưởng hay hoặc là những lời khuyên chân thành.

Ngoài việc biết lắng nghe người khác, thu hút họ cũng như học hỏi từ họ, một nhà lãnh đạo còn là người giỏi trong việc khen ngợi người khác. Không bao giờ công khai chỉ trích người khác, mất bình tĩnh và không nên tiếc lời ca ngợi đồng nghiệp khi họ hoàn thành tốt công việc.

Mọi người sẽ cảm thấy tự hào khi họ được khen. Thông thường họ không cần bị bảo rằng họ đã làm sai, bởi vì hầu hết họ điều biết họ đã làm gì. Nếu một nhân viên không hoàn thành tốt công việc, không nên tự động gạt bỏ người đó ra khỏi công ty. Công ty nên là một gia đình thực thụ. Vì thế hãy xem xét nếu có một công việc khác trong công ty phù hợp với họ hơn. Trong những kỳ nghỉ lễ, bạn sẽ tìm ra những điều phù hợp đối với đặc tính riêng của từng người.

 

No. 5: Be Visible.


A good leader does not get stuck behind a desk. I’ve never worked in an office – I’ve always worked from home – but I get out and about, meeting people. It seems I am traveling all the time but I always have a notebook in my back pocket to jot down questions, concerns or good ideas.

 


If I’m on a Virgin Atlantic plane, I make certain to get out and meet all the staff and many of the passengers. If you meet a group of Virgin Atlantic crew members, you are going to have at least 10 suggestions or ideas. If I don’t write them down, I may remember only one the next day. By writing them down, I remember all 10. Get out and shake hands with all the passengers on the plane, and again, there are going to be people who had a problem or have a suggestion. Write it down, make sure that you get their names, get their e-mail addresses, and make sure the next day that you respond to them.

 


Of course, I try to make sure that we appoint managing directors who have the same philosophy. That way we can run a large group of companies in the same way a small business owner runs a family business – keeping it responsive and friendly.

 


When you’re building a business from scratch, the key word for many years is “survival.” It’s tough to survive. In the beginning you haven’t got the time or energy to worry about saving the world. You’ve just got to fight to make sure you can look after your bank manager and be able to pay the bills. Literally, your full concentration has to be on surviving.

 


Obviously, if you don’t survive, just remember that most businesses fail and the best lessons are usually learned from failure. You must not get too dispirited. Just get back up and try again.

Thứ 5: Có tầm nhìn


Một nhà lãnh đạo tài năng không bao giờ là "ếch ngồi đáy giếng". Tôi không bao giờ làm việc tại văn phòng, tôi luôn làm việc tại nhà nhưng tôi vẫn ra ngoài giao lưu, gặp gỡ bạn bè. Điều này có vẻ như tôi lúc nào cũng đang đi du lịch nhưng tôi luôn luôn giữ một quyển sổ tay trong túi để ghi nhanh lại những câu hỏi, khái niệm hoặc những ý tưởng hay.


Nếu tôi ở trên một chuyến bay Virgin Atlantic, tôi chắc chắn rằng mình sẽ đi ra ngoài và gặp gỡ tất cả nhân viên và nhiều hành khách. Nếu bạn gặp một nhóm thành viên trong đội Virgin Atlantic, bạn sẽ có ít nhất 10 điều đề nghị hoặc ý tưởng. Nếu bạn không viết chúng lại, bạn có thể quên ngay sau ngày tiếp theo. Bằng cách ghi chú lại, tôi sẽ nhớ tất cả. Đi ra ngoài và bắt tay với tất cả hành khách trên chuyến bay, và tiếp tục, sẽ có người gặp vấn đề hay một đề nghị nào đó. Viết chúng lại, chắc chắn rằng bạn có tên của họ, xin địa chỉ email và chắc chắn là bạn sẽ phản hồi với họ vào ngày sau đó.

 


Dĩ nhiên, tôi chắc chắn rằng chúng ta bổ nhiệm những giám đốc điều hành có cùng triết lý kinh doanh. Bằng cách này, ta có thể điều hành một nhóm công ty lớn giống như cách mà người sở hữu một công ty nhỏ điều hành một doanh nghiệp gia đình- giữ nó nhanh chóng và hiệu quả.

Khi ta xây dựng một doanh nghiệp từ một mớ hỗn độn, điều chủ chốt sau nhiều năm chính là “sự tồn tại”. Thật khó để duy trì. Thời gian đầu bạn không có thời gian hoặc sức lực để lo lắng về việc cứu giúp thế giới. Bạn phải đấu tranh để chắc chắn rằng bạn có thể chịu trách nhiệm về tài chính và có khả năng chi trả cho những hóa đơn. Thật vậy, sự tập trung cao độ sẽ phải tiếp tục để tồn tại.

Rõ ràng, nếu bạn không duy trì được, hãy nhớ rằng phần lớn doanh nghiệp đều bị thua lỗ và những bài học quí báu thường được đút kết từ những thất bại. Bạn không được nản lòng. Quay trở lại và tiếp tục cố gắng.