Mô hình tiên phong dạy tiếng Anh và Kỹ năng kinh doanh online thay thế lớp học thực !

Khám phá ngay>>>

 

Soichiro Honda`s Business Strategies

How was Honda, an ordinary apprentice boy, able to create the multi billion dollars business empire that the Honda Motor Company is today?

 

Soichiro Honda’s Business Strategies For

Growing His Small Business Into Global Corporation 


 

How was Honda, an ordinary apprentice boy, able to create the multi-billion dollars business empire that the Honda Motor Company is today? What were the strategies that he implemented that brought him success, and took his small business into every part of the world? 

 


That is what I want to reveal to you in this article – some golden secrets of business success as proven by Honda. Be aware that these strategies are still very much relevant to business success today, and you can freely apply them to your business. 

 


Whether you are running a small, medium, or largebusiness, these strategies are for you, and your business will definitely experience a monumental growth if you apply them – I’m damn sure of that!

Làm thế nào mà Honda, từ một cậu bé học việc bình thường có thể tạo ra một đế chế kinh doanh hàng tỷ đô la là Công ty Honda Motor hiện nay? Chiến lược kinh doanh nào đã mang lại thành công cho ông? Và điều gì khiến cho công việc kinh doanh nhỏ bé của ông lại trở thành một phần của cả thế giới?


Đây là điều tôi muốn tiết lộ với bạn trong bài báo này – một số Nguyên tắc vàng để thành công trong kinh doanh đã được minh chứng bởi Honda. Hãy biết rằng những chiến lược này vẫn còn liên quan rất nhiều đến sự thành công trong kinh doanh ngày nay và bạn có thể áp dụng những điều này một cách tự do vào việc kinh doanh của chính bạn.


Cho dù bạn đang điều hành một doanh nghiệp nhỏ, vừa hoặc lớn thì những chiến lược này đều dành cho bạn và doanh nghiệp của bạn sẽ trải qua một sự tăng trưởng hoành tráng nếu bạn áp dụng chúng – Tôi dám chắc chắn về điều đó.

 

Honda’s Business Strategy One: Knowledge is Key To Business Success


To achieve success in business, and indeed anything in life, adequate knowledge of the thing is needed.

 


Soichiro Honda got himself thoroughly prepared for his business before setting out by getting the needed knowledge. As an apprentice automobile mechanic for six years, Honda was able to study the automobile industry from the basics, acquiring great deal of knowledge about the workings of machines, and the common faults in automobiles.


And when he was having difficulty making piston rings, he realized he needed a higher knowledge, and he went to get it at a technical school.


The huge knowledge of automobile machines, and the problems consumers have with their motorcycles, without doubt enabled Honda to create motorcycles that are of high quality, light, easy, fun and exciting to ride; as well as effortlessly to maintain, and affordable.


These qualities in Honda motorcycles, made possible by Mr. Honda’s knowledge of the industry doubtlessly made his motorcycles global success.


As with Honda, your knowledge of your industry can actually be one of your strongest competitive advantages, as it will enable you to create products and services that meet and even surpass what your market want. It will also enable you to create systems to run your business efficiently and successfully.

 


To succeed in business therefore, it is important to have adequate knowledge of your industry, which you have to continue to update to remain abreast of modern trends.

Chiến lược kinh doanh số 1 của Honda: Kiến thức là chìa khóa dẫn đến sự thành công.


Để thành công trong kinh doanh và quả thực, với bất kỳ việc gì trong cuộc sống, kiến thức đầy đủ là thực sự cần thiết.


Soichiro Honda đã rút ra bài học bằng cách trang bị những kiến thức cần thiết nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc kinh doanh. Khi chỉ là một anh chàng học việc ngành cơ khí ô tô được 6 năm, Honda đã có thể tự nghiên cứu nghành công ngiệp ô tô từ những kiến thức cơ bản cũng như việc nắm bắt những kiến thức về hoạt động của máy móc và các lỗi thường gặp trong xe ô tô.


Khi ông gặp khó khăn trong việc làm vòng pit-tong, ông nhận ra rằng bản thân cần kiến thức cao hơn nữa và ông đã đến học tại một trường kỹ thuật.


Với kiến thức rộng lớn về thiết bị ô tô và những vấn đề khách hàng thường gặp phải, không phải nghi ngờ gì về việc Honda tạo ra những chiếc xe gắn máy với chất lượng cao, tỏa sáng, tiện lợi, mạnh mẽ, và sự thú vị khi cầm lái cũng như dễ dàng bảo quản và giá cả phải chăng.


Sự chất lượng trong xe gắn máy Honda, chỉ có thể thực hiện được bởi kiến thức vững chắc của ông Honda trong ngành công nghiệp tạo nên sự thành công toàn cầu.


Với Honda, kiến thức về công nghiệp có thể thực sự là một trong những lợi thế cạnh tranh mạnh nhất của bạn, vì nó cho phép bạn tạo ra những sản phẩm và dịch vụ đáp ứng và thậm chí vượt qua những gì mà thị trường mong đợi. Điều này cho phép bạn tạo ra những hệ thống điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả và thành công.


Vì vậy, để thành công trong lĩnh vực kinh doanh, điều quan trọng là phải trang bị đầy đủ những kiến thức chuyên nghành, điều mà bạn phải tiếp tục cập nhật để bám sát theo các xu hướng hiện đại.

Honda’s Business Strategy Two: Expanding Into Other Lands


Another strategy that Honda implemented in his business that made it hugely successful was to expand it into foreign lands. Honda’s coming to the US market allowed it to explore a massive market with great purchasing power. This enabled him to sell much more of his motorcycles than would have been possible if his business had remained in Japan only.

 


To hit success big time and grow your small business, do not restrict your operation only to your immediate environment, for your product or service may even be more valuable and needed by people in other places than you know. It is therefore important to include expansion strategy in your business plan, and determine where, how, and when to spread.

 

 

Expanding your business undoubtedly brings huge reward as your sales are enormously increased and your business firmly rooted.

 

Chiến lược kinh doanh thứ 2 của Honda: Mở rộng sang những vùng đất khác.


Một chiến lược mà Honda đã tiến hành trong việc kinh doanh của mình để làm cho nó cực kỳ thành công là mở rộng sang những thị trường nước ngoài. Việc Honda xâm nhập thị trường Mỹ đã cho phép họ khám phá một thị trường lớn với sức mua mạnh mẽ. Điều này cho phép ông bán được nhiều xe máy hơn so với việc nếu doanh nghiệp của ông vẫn chỉ duy trì ở Nhật Bản.


Để đạt được thành công về thời gian cũng như phát triển doanh nghiệp nhỏ, không được hạn chế hoạt động chỉ trong môi trường tạm thời, bởi vì sẽ có những người ở nơi khác cần và nhận ra giá trị của sản phẩm hay dịch vụ của bạn hơn bạn biết. Vì vậy, việc mở rộng trở nên quan trọng trong kế hoạch kinh doanh, và bạn phải quyết định xem khi nào, ở đâu và mở rộng như thế nào.


Việc mở rộng doanh nghiệp chắc chắn mang lại những phần thưởng to lớn như doanh số bán hàng sẽ tăng lên một cách vượt bậc, và doanh nghiệp của bạn sẽ phát triển theo một hướng tích cực.

Honda’s Business Strategy Three: Identifying Virgin Lands 


The ability to see good business opportunities to profit before everyone else does is an asset that every successful business owner has and uses to dominate their industry.

 


When everyone thought the US market was a ‘no go area’ to sell motorcycles, because of the low image of motorcycles then in the US, the Honda Motor Company thought the opposite. They saw a huge market in the US to develop and dominate.


And in just five years Honda had achieved their dream in the US. They had replaced the negative image of motorcycle with that of fun and excitement, making millions of Americans happily desiring to own theirs.


As a business owner or manager, you must develop the ability to quickly spot business opportunities that other people have not seen, and go for it. This will allow you to be first choice on people’s minds when that business opportunity fully matures.

 

Chiến lược kinh doanh thứ 3 của Honda: Nhận diện vùng đất mới.

 

Khả năng để nhìn nhận cơ hội kinh doanh tốt và đạt được lợi nhuận trước những người khác đó là tài sản mà mỗi doanh nghiệp thành đạt đều có và sử dụng để thống trị ngành công nghiệp của họ.


Khi mọi người nghĩ rằng thị trường Hoa Kỳ là nơi “không có điểm đến” cho xe máy bởi vì hình ảnh  yếu kém của xe máy lúc đó tại Hoa Kỳ, hãng Honda Motor đã nghĩ ngược lại. Họ đã nhìn thấy một thị trường rộng lớn tại đây để phát triển và thống trị.


Chỉ trong vòng 5 năm, Honda đã đạt được ước mơ của họ tại thị trường Hoa Kỳ. Họ đã thay thế những hình ảnh tiêu cực về xe gắn máy với niềm vui và hứng thú, làm cho hàng triệu người Mỹ vui vẻ mong muốn sở hữu sản phẩm của Honda.


Là một người chủ hay giám đốc của một doanh nghiệp, bạn phải nhận ra cơ hội kinh doanh một cách nhanh chóng là điều mà những người khác không trông thấy, và đến với nó. Chính việc này cho phép bạn được người dân nhớ đến đầu tiên khi cơ hội kinh doanh chín muồi.

Honda’s Business Strategy Four: Avoiding Direct Competition


It is extremely unwise to come into a market newly with similar product or service as the market leaders. Your small business may not have the resources to knock them off the position they are already occupying in the consumers’ minds. And if competition is stiff in that industry, they could easily and mercilessly over run your business. 

 

 


But why go through all that trouble when what you should do is look for a niche and differentiate your business and what you are offering clearly from the competition.

 


That was exactly Honda’s strategy for entering the US market. They were not trying to be another large-displacement models, which were already in the US market, but a small, affordable, easy-to-live-with machine, that provided transportation and excitement.

 

Chiến lược kinh doanh thứ 4 của Honda: Tránh cạnh tranh trực tiếp


Thật vô cùng thiếu khôn ngoan khi xâm nhập vào một thị trường mới với sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự như các công ty lãnh đạo thị trường. Doanh nghiệp nhỏ của bạn có thể không có đủ nguồn lực để hạ gục họ ra khỏi những vị trí mà họ đã chiếm đóng trong tâm trí khách hàng. Nếu có một sự cạnh tranh không nhân nhượng trong ngành công nghiệp này, họ có thể dễ dàng và không thương tiếc hạ gục doanh nghiệp của bạn.


Nhưng tại sao bạn không bỏ qua hết những vấn đề khi mà việc bạn cần làm là tìm kiếm những ngóc ngách của thị trường và tạo ra sự khác biệt cho doanh nghiệp và hiệu quả mà bạn đem đến rõ ràng trong cuộc cạnh tranh.


Đây đích thị là những chiến lược của Honda khi gia nhập vào thị trường Hoa Kỳ. Họ không cố gắng để chuyển sang một mô hình kinh doanh lớn mạnh, điều này đã tồn tại ở thị trường Hoa Kỳ, tuy nhiên, họ là một doanh nghiệp nhỏ, chi phí vừa phải, động cơ dễ dàng thích ứng, giúp hỗ trợ được giao thông vận tải và tạo ra sự phấn khích.

Honda’s Business Strategy Five: Having A Business Philosophy


Honda’s success from a small business to a world giant wouldn’t have been possible without their business philosophy, which everyone in the company knew and believed in.


Everyone’s work in Honda was guided by the business philosophy: 
“Maintaining an international viewpoint, we are dedicated to supplying products of the highest efficiency, yet at a reasonable price for worldwide customer satisfaction.” The philosophy helped them to know exactly what kind of products they want to make and who is it for.

 


With this philosophy, every worker knew he or she is working to satisfy the global market and so must upgrade his or her performance to international standard, as well as to keep an eye on cost of production. 


Having a business philosophy is a must if you want your work force to be galvanized into a winning team, working with a singular motive.

 

Chiến lược kinh doanh thứ 5 của Honda: Có triết lý kinh doanh


Sự thành công của Honda từ một doanh nghiệp nhỏ phát triển ra thế giới rộng lớn sẽ không đáng kể nếu thiếu triết lý kinh doanh, điều mà mọi người trong công ty đều biết và tin tưởng.


Công việc của mọi nhân viên tại Honda đều được định hướng bởi triết lý kinh doanh:
“Duy trì một tầm nhìn quốc tế, chúng ta quyết tâm cung cấp những sản phẩm với hiệu quả cao nhất, tuy nhiên vẫn duy trì ở mức giá hợp lý nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trên toàn thế giới”. Triết lý này đã giúp họ biết chính xác được loại sản phẩm gì mà họ muốn thực hiện và sản phẩm đó dành cho ai.


Với triết lý kinh doanh này, mỗi nhân viên đều biết được họ đang làm việc để đáp ứng nhu cầu cho thị trường toàn cầu, vì vậy, họ phải tự nâng cấp khả năng làm việc của mình nhằm đáp ứng tiêu chuẩn thê giới cũng như cân đối chi phí sản xuất.


Triết lý kinh doanh là điều bắt buột nếu bạn muốn lực lượng lao động được mài giũa thành một đội ngũ thắng lợi, làm việc với một đông lực phi thường.

Honda’s Business Strategy Six: Defining Your Target Customers


A business owner who is crystal clear about who their customers are will surely be successful. It will enable him or her to concentrate his or her resources in understanding the needs of the customer, and to look for how best to satisfy them.


Naturally, the customer will pick such businesses first before others, because they know, and meet the needs of the customer more than other businesses.


Applying this strategy, Honda was very clear about who their customers were: people who wanted small, light, easy to handle and maintain two-wheeled vehicles. 

 


Know that it is not possible for you to sell your product or service to everybody in your market. Don’t even attempt it because there is no such product that everybody needs!


You must have a clear understanding and definition of who your product or service is exactly for. That way, you will be focused at really satisfying those people. And consequently, you will also reach success just like Honda did.

Chiến lược linh doanh thứ 6 của Honda: Xác định khách hàng mục tiêu


Một người chủ doanh nghiệp am hiểu khách hàng của họ là ai thì chắc chắn sẽ thành công. Điều này cho phép họ tập trung nguồn lực của mình để tìm hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và đưa ra những phương pháp tốt nhất để đáp ứng.


Đương nhiên, khách hàng sẽ chú ý đến những doanh nghiệp đó trước tiên, bởi vì họ biết và đáp ứng những nhu cầu của khách hàng hơn những doanh nghiệp khác.


Áp dụng chiến lược này, Honda biết rất rõ khách hàng của mình là ai: những người muốn sử dụng phương tiện nhỏ, tỏa sáng, dễ sử dụng, và duy trì những phương tiện hai bánh.


Hãy nhớ rằng không khó để bán sản phẩm hoặc dịch vụ đến với mọi khách hàng trong thị trường. Cũng đừng bao giờ nghĩ vậy vì không có nhiều sản phẩm đáp ứng được người tiêu dùng.


Bạn phải hiểu rõ và định nghĩa rõ sản phẩm và dịch vụ của bạn thực chất là dành cho ai. Bằng cách này, bạn sẽ thực sự tập trung vào việc thỏa mãn những khách hàng đó. Kết quả là, thành công sẽ nằm trong tầm tay giống như Honda đã từng làm.

 

Honda’s Business Strategy Seven: Setting Big, Achievable Goals 


The Honda Motor Company was out to sell a staggering 12, 000 motorcycles a month even though they were then new to the US market. Although they did not achieve this immediately, they were however motivated by this goal, and four years later they had even surpassed it.


Don’t limit yourself, but set big and achievable goals. This will give you the purpose and the motivation to work harder. You will be amazed to see how much more you can achieve if you sought more. There is a wise saying that says, “Aim at the moon, if you miss you will land on one of the stars.” Apply this strategy and see your business jumping to greater heights.

Chiến lượt kinh doanh thứ 7 của Honda: Thiết lập những mục tiêu lớn và đạt được chúng.


Honda Motor đã bán ra được một lượng đáng kinh ngạc: 12,000 chiếc xe máy trong 1 tháng dù họ chỉ mới vào thị trường Mỹ. Mặc dù họ không đạt được điều này ngay tức thời, nhưng được động viên phấn đấu vì mục tiêu này và bốn năm sau đó họ đã vượt qua nó.


Đừng đặt ra giới hạn cho bản thân, hãy đặt ra những mục tiêu lớn và có thể đạt được. Điều này sẽ giúp bạn có những mục đích và động lực để làm việc chăm chỉ hơn. Bạn sẽ ngạc nhiên khi bạn đạt được nhiều hơn nếu bạn cố gắng hơn. Có một câu nói khôn ngoan rằng “Đặt mục tiêu trên mặt trăng, nếu bạn không đạt được bạn vẫn đạt đến một trong những ngôi sao.” Hãy áp dụng chiến lược này để thấy rằng doanh nghiệp của bạn sẽ nhảy lên cao hơn.

 

Honda’s Business Strategy Eight: Preparing For Delayed Success


Though the ultimate desire of any business owner, be it small or large, is to be successful quickly, the success however may not come that soon. There may be initial set back, but if you keep pushing, you will get there.

 


The Honda Motor Company was not discouraged for venturing into the American market even though they made a loss in their first year of operation because they had a strategy in place to expect initial loses, with their eyes fixed on the possible future gains.

Chiến lượt kinh doanh thứ 8 của Honda: Chuẩn bị cho sự trì hoãn thành công 


Mặc dù mong muốn cuối cùng của những doanh nghiệp, dù nhỏ hay lớn, là thành công một cách nhanh chóng, tuy nhiên sự thành công có thể không đến sớm. Thậm chí doanh nghiệp có thể quay lại thời điểm bắt đầu, nhưng nếu bạn tiếp tục cố gắng, bạn sẽ làm được.


Honda Motor đã không được ủng hộ khi mạo hiểm tiến vào thị trường Mỹ, thậm chí họ đã thất bại trong năm đầu tiên hoạt động nhưng vì họ có chiến lược chuẩn bị cho thất bại cơ bản, với tầm nhìn xác định về tăng trưởng trong tương lai.

 

Honda’s Business Strategy Nine: Demonstrating The Efficiency Of Your Product To Consumers 


It is not enough to state what your product can do in an advertisement; publicly showing proof of its strength and abilities is a more effective advertisement. 

 


The Honda Motor Company realized this strong marketing strategy and took advantage of it to clear American consumers’ minds about Japanese products being inferior when in 1962 three Honda’s motorcycles survived a week-long-24-hour-per-day Maudes Trophy endurance test in England.


If you really want people to give you attention and buy your product or service, you have to find a way to show them, or to demonstrate to them how effective and efficient it is, rather than just saying it.

Chiến lược kinh doanh thứ 10 của Honda: Chứng minh tính hiệu quả của sản phẩm đối với khách hàng.


Một mẩu quảng cáo không đủ để chứng tỏ những gì sản phẩm của ban có thể mang đến, việc công khai chứng minh để cho thấy điểm mạnh và tính năng của sản phẩm là một hình thức quảng cáo hiệu quả hơn.


Honda Motor nhận ra điểm mạnh trong chiến lược marketing và tận dụng lợi thế đó để làm mới tâm trí khách hàng Mỹ về những sản phẩm tệ hại của Nhật Bản khi 3 chiếc xe máy của Honda vẫn sống sót trong cuộc thử nghiệm độ bền Maudes Trophy kéo dài 24 giờ mỗi ngày trong suốt một tuần tại Anh. 


Nếu bạn thực sự muốn mọi người chú ý về bạn và mua sản phẩm hay dịch vụ của bạn, bạn phải nghĩ ra một phương pháp để họ thấy chúng hoặc để chứng minh chúng hiệu quả và hữu dụng như thế nào thay vì chỉ nói về chúng.