Mô hình tiên phong dạy tiếng Anh và Kỹ năng kinh doanh online thay thế lớp học thực !

Khám phá ngay>>>

 

Steve Jobs & Bảy Quy tắc Thành công

Tầm ảnh hưởng của Steve Jobs đến cuộc sống của chúng ta là rất lớn. Những phát minh của ông hầu như bao trùm hết mọi lĩnh vực – máy tính, phim ảnh, âm nhạc và điện thoại.

Steve Jobs and the Seven Rules of Success

Steve Jobs' impact on your life cannot be overestimated. His innovations have likely touched nearly every aspect -- computers, movies, music and mobile. For entrepreneurs, Jobs' greatest legacy is the set of principles that drove his success.

 

 

Steve Jobs và Bảy Quy tắc Thành công

Tầm ảnh hưởng của Steve Jobs đến cuộc sống của chúng ta là rất lớn. Những phát minh của ông hầu như bao trùm hết mọi lĩnh vực – máy tính, phim ảnh, âm nhạc và điện thoại. Đối với doanh nhân, món quà từ Jobs chính là những bài học về những nguyên tắc giúp ông thành công.

 

1. Do what you love. Jobs once said, "People with passion can change the world for the better." Asked about the advice he would offer would-be entrepreneurs, he said, "I'd get a job as a busboy or something until I figured out what I was really passionate about." That's how much it meant to him. Passion is everything.

 

 

1. Hãy làm những gì bạn yêu thích. Jobs đã từng nói, "Những người có niềm đam mê có thể làm thế giới tốt đẹp hơn." Khi được hỏi về lời khuyên ông sẽ gửi đến các doanh nhân, ông nói, "Tôi làm công việc như là một người tạp vụ cho đến khi tôi tìm ra được những gì tôi thực sự đam mê.” Điều đó thật sự có ý nghĩa với ông. Đam mê là tất cả.

2. Put a dent in the universe. Jobs believed in the power of vision. He once asked then-Pepsi President, John Sculley, "Do you want to spend your life selling sugar water or do you want to change the world?" Don't lose sight of the big vision.

 

 

2. Ghi dấu ấn trong vũ trụ. Jobs tin tưởng vào sức mạnh của tầm nhìn. Một lần ông hỏi Chủ tịch tập đoàn Pepsi, John Sculley: “Ông có muốn dành cả cuộc đời để bán nước đường hay muốn thay đổi thế giới?” Đừng đánh mất tầm nhìn lớn.

 

3. Make connections. Jobs once said creativity is connecting things. He meant that people with a broad set of life experiences can often see things that others miss. He took calligraphy classes that didn't have any practical use in his life -- until he built the Macintosh. Jobs traveled to India and Asia. He studied design and hospitality. Don't live in a bubble. Connect ideas from different fields.

 

 

3. Hãy biết kết nối. Một lần Jobs đã nói sáng tạo là sự kết nối các sự việc lại với nhau. Điều đó có nghĩa là những người với vốn sống phong phú có thể thấy được những điều mà người khác không thấy. Ông tham gia lớp học thư pháp tưởng chừng như không ứng dụng được gì vào cuộc sống – cho đến khi ông sáng tạo máy tính Macintosh. Jobs du lịch đến Ấn Độ và Châu Á. Ông học về thiết kế và quản trị khách sạn. Đừng sống khép kín trong bong bóng. Hãy kết nối ý tưởng từ những lĩnh vực khác nhau.

 

 

4. Say no to 1,000 things. Jobs was as proud of what Apple chose not to do as he was of what Apple did. When he returned in Apple in 1997, he took a company with 350 products and reduced them to 10 products in a two-year period. Why? So he could put the "A-Team" on each product. What are you saying "no" to?   

 

 

4. Nói KHÔNG với 1.000 việc. Jobs tự hào về những điều Apple đã chọn không làm như là những gì đã làm. Khi ông trở lại Apple vào năm 1997, ông biến một công ty với 350 sản phẩm giảm xuống còn 10 sản phẩm trong vòng 2 năm. Tại sao? Vì ông có thể đặt “A-Team” (những người giỏi nhất) vào từng sản phẩm. Còn bạn đang nói “không” với những gì?

 

 

5. Create insanely different experiences. Jobs also sought innovation in the customer-service experience. When he first came up with the concept for the Apple Stores, he said they would be different because instead of just moving boxes, the stores would enrich lives. Everything about the experience you have when you walk into an Apple store is intended to enrich your life and to create an emotional connection between you and the Apple brand. What are you doing to enrich the lives of your customers?

 

 

5. Tạo ra những trải nghiệm khác lạ. Jobs cũng tìm cách đổi mới trải nghiệm về dịch vụ khách hàng. Lần đầu tiên khi ông đưa ra khái niệm cửa hàng Apple, ông nói họ sẽ làm khác biệt, thay vì chỉ di chuyển các hộp (các biểu tượng trên Iphone), những cửa hàng giúp khách hàng trải nghiệm cuộc sống phong phú. Mọi thứ trải nghiệm khi bước chân vào Apple store đều nhằm mục đích làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn và kết nối cảm xúc giữa người tiêu dùng và thương hiệu Apple. Bạn đang làm gì để mang đến những trải nghiệm phong phú cho khách hàng của bạn?  

 

 

6. Master the message. You can have the greatest idea in the world, but if you can't communicate your ideas, it doesn't matter. Jobs was the world's greatest corporate storyteller. Instead of simply delivering a presentation like most people do, he informed, he educated, he inspired and he entertained, all in one presentation.

 

 

6. Kiểm soát thông điệp. Bạn có thể có những ý tưởng vĩ đại nhất trên thế giới, nhưng bạn không thể truyền đạt ý tưởng của bạn, vậy ý tưởng đó không còn ý nghĩa nữa. Jobs là một trong những người kể chuyện kinh doanh thành công nhất thế giới. Thay vì chỉ đơn giản đưa ra những bài trình bày như cách người khác làm, Jobs đào tạo, truyền cảm hứng, làm bạn vui…. tất cả chỉ trong một phần trình bày.

 

7. Sell dreams, not products. Jobs captured our imagination because he really understood his customer. He knew that tablets would not capture our imaginations if they were too complicated. The result? One button on the front of an iPad. It's so simple, a 2-year-old can use it. Your customers don't care about your product. They care about themselves, their hopes, their ambitions. Jobs taught us that if you help your customers reach their dreams, you'll win them over. 

 

There's one story that I think sums up Jobs' career at Apple. An executive who had the job of reinventing the Disney Store once called up Jobs and asked for advice. His counsel? Dream bigger. I think that's the best advice he could leave us with. See genius in your craziness, believe in yourself, believe in your vision, and be constantly prepared to defend those ideas.

 

 

7. Bán ước mơ chứ không phải bán sản phẩm. Jobs nắm bắt được trí tưởng tượng của chúng ta vì ông hiểu rõ khách hàng của mình.  Ông biết được máy tính bảng sẽ không thu hút nếu chúng quá phức tạp. Kết quả? Một nút nhấn duy nhất ở phía trước của Ipad. Thật đơn giản, một đứa bé 2 tuổi cũng có thể sử dụng. Khách hàng của bạn không quan tâm đến sản phẩm của bạn. Họ quan tâm đến bản thân họ, những hy vọng và mơ ước của họ. Jobs dạy chúng ta rằng nếu chúng ta có thể chạm đến ước mơ của khách hàng, chúng ta sẽ chinh phục được họ. 

 

Có một câu chuyện có thể tổng kết cho bài viết về sự nghiệp của Jobs tại Apple. Một người Giám đốc phụ trách cải tiến lại hệ thống cửa hàng Disney gọi cho Jobs để hỏi ông lời khuyên. Ông tư vấn gì? Hãy ước mơ lớn hơn. Tôi nghĩ đó là lời khuyên tốt nhất ông để lại cho chúng ta. Tìm thấy tài năng trong sự điên rồ, tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào tầm nhìn và không ngừng chuẩn bị để bảo vệ những ý tưởng đó.

 

THAM KHẢO CLIPS VUI HỌC TIẾNG ANH ONLINE

 

 Copyright @ 2012. All right reserved. IBI CORPORATION