Mô hình tiên phong dạy tiếng Anh và Kỹ năng kinh doanh online thay thế lớp học thực !

Khám phá ngay>>>

 

Warren Buffett và bí mật của sự thành công

Cổ phiếu sụt giảm, các ngân hàng tan vỡ, tiền tệ mất cân bằng ... Giữa đống đổ nát của hệ thống tài chính thế giới, chỉ có một người đứng cao. Bí mật thành công của Warren Buffett là gì?

WARREN BUFFETT VÀ BÍ MẬT CỦA SỰ THÀNH CÔNG

 

Stocks plunge, banks implode, currencies teeter...Amid the wreckage of the world financial system, only one man stands tall. So what's Warren Buffett's secret? Sally Ann Lasson finds the answer in his incredible life story

Cổ phiếu sụt giảm, các ngân hàng tan vỡ, tiền tệ mất cân bằng  ... Giữa đống đổ nát của hệ thống tài chính thế giới, chỉ có một người vẫn đứng cao. Vậy, bí mật thành công của Warren Buffett là gì? Sally Ann Lasson tìm thấy câu trả lời trong câu chuyện về cuộc đời phi thường của ông.

 

The whole secret of his success can be reduced to this: invest your money in good companies that you think are well run. Reinvest the profits in other good companies. Never borrow money. Do all this, and your money will compound in value. There. Sounds simple, doesn't it?

 

 

Nonetheless, it took someone special to make it all sound so simple in the first place. Warren's infatuation with numbers began very early in life, when he started to calculate the odds on which of his marbles would go down the plughole first. His interests quickly spread to collecting – stamps, coins, bottle tops, and, of course, reading.

 

He could memorise whole books of numbers, and when he was six he ran his own business selling chewing gum door to door. It wasn't long before he had diversified into Coca-Cola (a brand he would, many years later, own a large chunk of). He often used to involve friends in these small enterprises, it was essential to network within a group of trusted peers. This would become the template of how he would always do business, and the foundation of the investment partnership that eventually become Berkshire Hathaway.

 

By the time he was 10, Warren had pretty much figured out what he was going to do with his life. He wanted money. "It could make me independent. Then I could do what I wanted with my life. And the biggest thing I wanted was to work for myself. The idea of doing what I wanted to do every day was important to me."

 


He is a creature of habit in most respects. "I like eating the same thing over and over again. I could eat a ham sandwich every day for 50 days in a row."

 

His work is his obsession, but his other big interest is bridge. He plays on the internet every night if he is at home, or with his regular partner and friend of many years, Sharon Osberg, a world champion. In 1993, they entered the mixed pairs at the World Bridge Championship and unexpectedly qualified for the finals. Playing bridge is the only thing he knows how to do on his computer, which is funny, considering that his best friend and mini-me is Bill Gates.


It was love at first sight when Warren met Bill in 1991, and it wasn't a huge surprise when, in 2006, he announced that he would give most of his fortune to the Bill & Melinda Gates Foundation.

 

Toàn bộ bí quyết thành công của ông có thể được tóm tắt như sau: Đầu tư tiền của bạn vào công ty bạn nghĩ rằng công ty đó được điều hành tốt. Tái đầu tư lợi nhuận có được vào các công ty tốt khác. Không bao giờ vay tiền. Hãy làm những điều này, giá trị tiền của bạn sẽ được nhân lên. Nghe thì có vẻ đơn giản, đúng không?

 

Tuy nhiên, phải có một ai đó tạo ra điều đơn giản này trước khi bạn biết nó. Sự yêu thích những con số của Warren đã bắt đầu từ rất sớm. Nó hình thành từ những ngày ông chơi bi và tính toán sao cho viên bi của mình sẽ chạy xuống lổ trước tiên, cho đến việc phát triển lợi nhuận của mình một cách nhanh chóng qua việc thu thập tem, tiền xu, nắp chai và tất nhiên: đọc sách.

 

Ông có thể ghi nhớ sách toàn bộ sổ sách khi sáu tuổi. Ông kinh doanh qua việc bán kẹo cao su từng nhà. Điều này đã diễn ra không lâu trước khi ông đầu tư vào Coca-Cola (nhãn hiệu mà ông đã sở hữu một phần lớn nhiều năm sau đó). Ông thường kêu gọi bạn bè đầu tư vào những công ty nhỏ,  kết nối với những người bạn đáng tin cậy là điều rất cần thiết. Điều đã trở thành hình mẫu trong cách đầu tư của ông, mà sau này  trở thành tập đoàn Berkshire Hathaway.

 

 

Vào thời gian ông lên 10 tuổi, Warren đã tìm ra những gì ông sẽ làm gì trong cuộc sống của mình. Ông muốn có tiền. "Điều này có thể làm cho tôi trở nên độc lập. Từ đó, tôi có thể làm những gì tôi muốn trong cuộc sống của tôi. Và điều lớn nhất tôi muốn là làm việc cho bản thân mình. Ý tưởng làm những gì tôi muốn làm mỗi ngày, quan trọng với tôi."

 

Ông là một thực thể của thói quen trong hầu hết các khía cạnh. "Tôi thích ăn cùng một món, tôi có thể ăn một chiếc bánh sandwich giăm bông mỗi ngày trong 50 ngày liên tiếp."

 

Công việc là nỗi ám ảnh của ông, nhưng mối quan tâm khác của ông là chơi cầu. Ông chơi trên internet mỗi đêm nếu ông ở nhà, hoặc với bạn thân, Sharon Osberg, một nhà vô địch thế giới. Năm 1993, họ và những cặp khác bước vào giải vô địch cầu thế giới và bất ngờ, họ đủ điều kiện vào trận chung kết.  Chơi cầu là trò chơi duy nhất ông biết trên máy tính, nhưng, thật buồn cười, người bạn chơi cầu thân nhất của ông và mini-me bây giờ chính là Bill Gates.


Đó là sự quý mến ngay từ cái nhìn đầu tiên khi Warren gặp Bill năm 1991, không phải là điều bất ngờ, vào năm 2006, ông tuyên bố rằng ông sẽ đóng góp hầu hết các tài sản của ông cho quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates. 

 

On dieting


Warren diets by numbers – how else? He would sometimes limit himself to as little as 1,000 calories a day, but he's managed the budget however he liked. The central idea behind his strategy is to get the pain of dieting over with fast. "I reckon I can eat about a million calories a year and maintain my weight. I can spend those calories how I want."

 

Ăn kiêng


Warren ăn kiêng bằng những con số - như thế nào? Ông  đôi khi giới hạn ăn ít nhất là 1.000 calo một ngày, nhưng ông quản lý chế độ một cách tùy thích. Ý tưởng đằng sau là để vượt qua nổi khổ ăn kiêng một cách nhanh chóng. "Tôi nghĩ tôi có thể ăn khoảng một triệu calo một năm và giữ cân rồi tôi có thể sử dụng  những calo theo cách tôi muốn."

On success


In these straitened times, even a multibillionaire like Warren knows that not everything comes down to money. "Basically, when you get to my age, you'll measure your success in life by how many of the people you want to love you actually do love you. If you get to my age in life and nobody thinks well of you, I don't care how big your bank balance is, your life is a disaster."

Về sự thành công


Trong những thời kì khó khăn, ngay cả một đại tỷ phú như Warren biết rằng không phải tất cả mọi thứ đều từ  tiền mà có được. "Về cơ bản, khi bạn đến tuổi của tôi, bạn sẽ đo sự thành công của bạn trong cuộc sống bằng số lượng người mà bạn muốn yêu thương và những người thực sự quý mến bạn. Ở độ tuổi của tôi, không ai nghĩ tốt về bạn, tôi không quan tâm đến số dư ngân hàng của bạn lớn như thế nào, vì cuộc sống của bạn là một thảm họa."

 

On love


Likewise, there are some things that all that filthy lucre won't get you: "The trouble with love is that you can't buy it. You can buy pamphlets that say how wonderful you are. But the only way to get love is to be lovable."

Về tình yêu


Tương tự như vậy, có một số điều mà tất cả những lợi lộc bẩn thỉu sẽ không giúp được bạn. "Bạn không thể giải quyết những rắc rối trong tình yêu bằng tiền. Bạn có thể mua cuốn sách nhỏ nói bạn tuyệt vời như thế nào. Tuy nhiên, cách duy nhất để có được sự quý mến từ người khác là hãy đáng được quý mến."

 

On 'the circle of competence'


Warren believes in operating within his own limitations in what he called the circle of competence. He has, in effect, drawn a line around himself and stays within the subjects on which he is an absolute expert. He has never bought technology stocks, for example, because he doesn't understand the business.

 

Trong “vòng tròn năng lực”


Warren gọi vòng tròn năng lực là khả năng thực hiện trong giới hạn năng lực của mình.  Ông kẽ một đường tròn chung quanh ông và tập trung vào những việc mà ông thực sự giỏi. Ông không bao giờ mua cổ phiếu công nghệ, ví dụ, bởi vì ông không hiểu biết về ngành kinh doanh đó.

On positive thinking


Even the greatest achievers have to take the occasional step backwards. Even Warren. He said: "If you go from the first floor to the 100th floor of a building and then go back to the 98th, you'll feel worse than if you've just gone from the first to the second, you know. But you've got to fight that feeling, because you're still on the 98th floor."

 

Về tư duy tích cực


Ngay cả những người thành đạt vĩ đại đôi lúc cũng phải biết lùi lại. Ngay cả Warren. Ông nói: "Bạn sẽ cảm thấy tồi tệ hơn nếu bạn đi từ tầng trệt đến tầng thứ 100 của một tòa nhà và sau đó quay trở lại tầng 98 so với việc nếu bạn chỉ cần đi từ tầng một đến tầng hai, vì bạn biết đó, bạn phải đấu tranh với cảm giác bạn vẫn còn ở tầng 98.”

On ideas


Light-bulb moments of genius aren't the only route to life-changing success. In fact, you're sometimes better off with a less impressive idea. "You can get in more trouble with a good idea than a bad idea," Warren's mentor Ben Graham taught him, "because you forget the good idea has limits."

Về ý tưởng


Ánh sáng chợt lóe của một thiên tài không phải là con đường duy nhất để tạo nên thành công thay đổi cuộc đời. Thực tế, đôi khi bạn sẽ tốt hơn với một ý tưởng ít ấn tượng. "Bạn có thể gặp nhiều rắc rối hơn với một ý tưởng tốt", Ben Graham, người cố vấn của Warren đã nói với ông “Bởi vì bạn thường quên rằng, những ý tưởng tốt đều có giới hạn."

 

The 'Inner Scorecard'


There are two kinds of people in life, according to Warren: those who care what people think of them, and those who care how good they really are. Which are you? "The big question about how people behave is whether they've got an Inner Scorecard or an Outer Scorecard. It helps if you can be satisfied with an Inner Scorecard. I always look at it this way. I say, 'Look it. Would you rather be the world's greatest lover, but have everyone think you're the world's worst lover? Or would you rather be the world's worst lover but have everyone think you're the world's greatest lover?' Now, that's an interesting question."

 The 'Inner Scorecard'


Có hai loại người trong cuộc sống của bạn, theo Warren: những người quan tâm những gì người khác nghĩ về họ, và những người quan tâm đến việc họ sẽ trở nên tốt như thế nào? Còn bạn thuộc mẩu người nào? Đây là câu hỏi lớn về việc người ta hành xử như thế nào thường phụ thuộc vào việc họ có một Scorecard Nội hay một Scorecard Ngoại. Thường là tốt cho bạn nếu bạn hài lòng với một Scorecard Nội. Tôi thường nhìn theo cách này. Tôi thường nói, 'Hãy nhìn. Bạn có thể là người đáng yêu nhất thế giới, nhưng mọi người lại nghĩ rằng bạn là người đáng ghét nhất thế giới? Hoặc có thể bạn là người đáng ghét nhất thế giới, nhưng mọi người lại nghĩ rằng bạn là người đáng yêu nhất thế giới? Đó luôn là một câu hỏi thú vị.”

 

On looking after yourself


Warren has never smoked or drunk alcohol. He is, at 78, extremely healthy. One of his homilies to college students is about imagining that a genie appears to you at 16 and offers you a car of your choice. There's only one catch; this is the last car you're ever going to get. "I would read the manual about five times. I would always keep it garaged. If there was the least little dent or scratch, I'd get it fixed right away because I wouldn't want it rusting. I would baby that car because it would have to last a lifetime. That's exactly the position you are in concerning your mind and body."
 

 

Về việc chăm sóc bản thân


Warren không bao giờ hút thuốc hoặc uống rượu. Ở tuổi 78, ông vẫn rất khỏe mạnh. Một trong những bài giảng của ông cho các sinh viên đại học: Hãy thử tưởng tượng rằng có một vị thần xuất hiện tại cung 16 và cho bạn lựa chọn một chiếc xe hơi. Chỉ có một chọn lựa, đây là chiếc xe cuối cùng mà bạn có thể có được. Lúc đó "Tôi sẽ đọc hướng dẫn sử dụng khoảng năm lần, tôi sẽ luôn luôn bảo trì tốt chiếc xe. Nếu có vết lõm hoặc vết trầy xướt nhỏ nào, tôi muốn sửa ngay lập tức bởi vì tôi không muốn nó bị rỉ sét. Tôi muốn chăm sóc thật tốt chiếc xe để nó bền lâu. Đó cũng chính là cách bạn quan tâm đến sức khỏe và tinh thần của bạn.”

Dealing with your deficiencies


Warren was very influenced by the book How To Win Friends and Influence People by Dale Carnegie, first published in the 1930s. The book lists 30 rules of behaviour. The first is: "Don't criticise, condemn, or complain." This idea riveted Warren, who hated criticism. In his early twenties, he signed up for a Dale Carnegie course in public speaking. "You can't believe what I was like if I had to give a talk. I was so terrified that I just couldn't do it. I would throw up. In fact, I arranged my life so that I never had to get up in front of anybody." The course was a success and Warren has been teaching, lecturing and explaining everything he can to anyone who will listen ever since.

Xử lý những khiềm khuyết của bạn


Warren bị ảnh hưởng sâu sắc bởi cuốn Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie, được xuất bản lần đầu tiên vào những năm 1930. Cuốn sách liệt kê 30 quy tắc ứng xử. Thứ nhất là: "Đừng chỉ trích, lên án, hoặc than phiền." Ý tưởng này đã ăn sâu vào tâm trí của  Warren, người rất ghét những lời chỉ trích. Ở tuổi đôi mươi, ông đã đăng ký học khóa học của Dale Carnegie về nghệ thuật nói trước công chúng. "Bạn không thể tin rắng tôi như bị bắt buộc phải nói. Thật là tệ vì tôi đã không thể làm được điều đó. Tôi như đã bỏ mặc, tôi đã chuẩn bị cho cuộc đời tôi là không bao giờ đứng trước ai." Nhưng khóa học là một thành công, Warren đã được giảng dạy và giải thích về tất cả mọi thứ ông có thể lắng nghe từ người khác.

 

On politics


Although his father was a Republican Congressman, Warren is a life-long Democrat who supported Barack Obama. He rails against what he insists is an inequitable tax system whereby he pays a lower rate of tax than his secretary.

Về chính trị


Mặc dù bố ông là một đại biểu quốc hội của đảng Cộng hòa, Warren lại là một người theo đảng Dân chủ và ủng hộ Barack Obama. Ông không hưởng ứng hệ thống thuế không công bằng. Theo đó, ông trả thuế thấp hơn thư ký của mình.

 

On career selection


Find something you are passionate about. Only work with people you like. If you go to work every morning with your stomach churning, you're in the wrong business.
 

Về lựa chọn sự nghiệp


Tìm một cái gì đó mà bạn đam mê. Chỉ làm việc với những người bạn thích. Nếu bạn đi làm mỗi buổi sáng với những toan tính không tốt, bạn đang ở trong một kinh doanh sai lầm.

On the rules of investment


Rule No 1: don't lose money.
Rule No 2: don't forget Rule No 1.
Rule No 3: don't get into debt.

And finally...


In case you have any doubt as to the wisdom of any of these points, it is worth one last reminder that Warren is indeed a man worth listening to.
 


Long-Term Capital Management was the largest hedge-fund start-up in history when it launched in 1994. Warren was approached to invest in it, but declined – he didn't think it had the margin of safety within which he liked to operate, although the highest loss LTCM contemplated was 20 per cent of its assets.


The fund was astonishingly successful and amassed $7bn of capital in just three years. The investors specialised in buying risky positions in such large amounts that they couldn't fail. Or they thought they couldn't. But then Russia defaulted on its rouble debt in 1998, and the Dow dropped in a global margin call, with investors panicking and selling. Soon, LTCM was forced into leveraging the leverage that was already leveraged. Finally, the Federal Reserve was forced into taking the unprecedented step of bailing out a private investment firm.


So, yes, Warren was right. The risk was there after all. It's a sorry story worth checking out, as it provides a model of our current situation. The moral of the story? Warren would never have gotten us into this mess.

Về các nguyên tắc đầu tư


Quy tắc số 1: không lổ vốn.
Quy tắc số 2: đừng quên quy tắc số 1.
Quy tắc số 3:  Đừng lâm vào nợ nần.

Và cuối cùng ...


Trong trường hợp bạn có bất kỳ nghi ngờ sự khôn ngoan của bất kỳ những nguyên tắc trên, nó vẫn giá trị như một lời nhắc nhở rằng Warren thực sự là một người đáng để bạn nghe theo.
 

 

Long-Term Capital Management (LTCM) từng là quỹ đầu tư lớn nhất trong lịch sử ra mắt vào năm 1994. Warren đã được họ tiếp cận để đầu tư vào đó, nhưng bị từ chối - ông đã nghĩ rằng nó không có biên độ an toàn mà ông có thể đầu tư vào, và sau đó LTCM đã lổ đến  20% tài sản của mình.Quỹ này đã thành công một cách đáng ngạc nhiên và đã kêu gọi được $7 tỷ chỉ trong ba năm. Các nhà chuyên đầu tư rủi ro cho rằng quỹ sẽ không thất bại hoặc chỉ là họ nghĩ như thế. Nhưng sau đó, Nga vỡ nợ đồng rúp vào năm 1998, chỉ số Dow Jones giảm mạnh toàn cầu, các nhà đầu tư hoảng loạn và bán tháo cổ phiếu. Ngay sau đó, LTCM đã buộc phải tận dụng đòn bẩy mà đã “đòn bẩy” rồi. Cuối cùng, Cục Dự trữ Liên bang đã buộc phải thực hiện các bước giải cứu chưa có tiền lệ đối với một công ty đầu tư tư nhân.

 

Vì vậy, Warren luôn đúng. Rủi ro luôn ẩn chứa đằng sau tất cả những điều tốt đẹp đó. Đây cũng là là một câu chuyện đáng tiếc đáng để tham khảo, vì đây cũng là trường hợp của mô hình kinh doanh thất bại điển hình trong thời đại hiện nay. Đạo đức kinh doanh trong câu chuyện này là gì? Warren không bao giờ muốn chúng ta dính vào mớ hỗn độn này !